Czekoladka

Aby zaszyfrować literę, zapisujemy fragment ramki, obok którego litera sie znajduje, ponieważ w jednej ramce najczęściej znajdują się po dwie litery, kropka pokazuje, czy mamy na myśli literę z lewej, czy z prawej strony.

 

Ułamkowy - mały bez polskich liter
W tym szyfrze zamiast liter piszemy nad kreską ułamkową cyfrę określającą kolejność jej miejsca w liczniku a pod kreską odpowiedni numer grupy, do której litera została przypisana

 

ABCDE

FGHIJ

KLMNO

PQRST

UVWXYZ

1

2

3

4

5

 

Tak wygląda zaszyfrowane słowo "harcerz": 3/2 1/1 3/4 3/1 5/1 3/4 6/5

Ułamkowy - duży z polskimi literami

AĄBCĆ

DEĘFG

HIJKL

ŁMNŃO

ÓPQRS

ŚTUVW

XYZŹŻ

1

2

3

4

5

6

7

 

Literowe
GADERY POLUKI(GA-DE-RY-PO-LU-KI)
POLEMINEFAGU (PO-LE-MI-NE-FA-GU)
KACEMINUTOWY (KA-CE-MI-NU-TO-WY)
KONIEC MATURY (KO-NI-EC-MA-TU-RY)
POLITYKA RENU (PO-LI-TY-KA-RE-NU)
MALINOWE BUTY (MA-LI-NO-WE-BU-TY)
BITWA O CHMURY (BI-TW-AO-CH-MU-RY)
REGULAMINOWY (RE-GU-LA-MI-NO-WY)
GRZECHYNIA (GR-ZE-CH-YN-IA)

Alfabet Morse'a
Alfabetu najłatwiej nauczyć się dzięki zapamiętaniu słów pomocniczych.

A - Azot

• –

M - Motor

– –

B - Botanika

– • • •

N - Noga

– •

C - Cocacola

– • – •

O - Opoczno

– – –

D - Dolina

– • •

P - Peloponez

• – – •

E - Ełk

R - Ratownik

• – •

F - Filantropia

• • – •

S - Sahara

• • •

G - Gospoda

– – •

T - Tom

H - Hakratury

• • • •

U - Ursynów

• • –

I - Igła

• •

W - Winorośl

• – –

J - Jednokonno

• – – –

X

 

K- Kolano

– • –

Y - York Hull Oxford

– • – –

L - Leonidas

• – • •

Z - Złotolite

– – • •